Đăng ký sản phẩm Fluke mới của bạn và luôn cập nhật:

  • Phần mềm và phần sụn
  • Các gói chăm sóc cao cấp của Fluke
  • Fluke cung cấp và trao đổi
  • Thông báo thu hồi và an toàn

1. Nhập chi tiết sản phẩm của bạn


2. Hoàn thành đăng ký của bạn

Tạo / Đăng nhập bằng tài khoản Fluke của bạn Đăng nhập / Đăng ký